NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > فرم امری فعل ها (درس 25)

ابزارهای یادگیری

فرم امری فعل ها (درس 25)

فرم-MASU فرم امری
TSUKAIMASU
(استفاده کردن)
TSUKAE
MACHIMASU
(منتظر بودن)
MATE
ATSUMARIMASU
(گردآوری کردن، جمع کردن)
ATSUMARE
YOMIMASU
(خواندن)
YOME
KAKIMASU
(نوشتن)
KAKE
ISOGIMASU
(عجله کردن)
ISOGE
IKIMASU
(رفتن)
IKE
TABEMASU
(خوردن)
TABERO
OBOEMASU
(به یاد سپردن، حفظ کردن)
OBOERO
IMASU
(بودن، ماندن)
IRO
MIMASU
(نگاه کردن به)
MIRO
KIMASU
(آمدن)
KOI
SHIMASU
(انجام دادن)
SHIRO

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید