Học tiếng Nhật qua Tin tức

Đây là chương trình phát thanh học tiếng Nhật qua tin tức về Nhật Bản. Chúng tôi chọn tin tức phát thanh bằng tiếng Nhật đơn giản và giải thích bối cảnh tin với một số từ ngữ sử dụng trong bài.