Có được phép bán lại tài khoản ngân hàng cho người khác hay không?
Câu hỏi kỳ này là: "Có được phép bán lại tài khoản ngân hàng cho người khác hay không?". Chương trình sẽ giới thiệu một số trường hợp người Việt Nam gặp rắc rối khi sống ở Nhật Bản. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 11/7/2021).