Tấu Rakugo: "Ko wa Kasugai"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị câu chuyện "Ko wa Kasugai" (Đứa con là móc nối). Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua.