Ban Tiếng Việt NHK WORLD-JAPAN kỷ niệm 60 năm phát sóng
Ngày 3/4 là tròn 60 năm NHK WORLD-JAPAN phát sóng tiếng Việt. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường 60 năm này và gặp gỡ một số phát thanh viên từng gắn bó với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Phần sau sẽ là mục Tấu Rakugo. (Chương trình phát sóng lần đầu vào ngày 4/4/2021).
Chương trình phát sóng tiếng Việt tròn 60 năm
Anh Lê Quốc Minh, phát thanh viên vào cuối những năm 1990
Chị Lê Vân Anh, phát thanh viên vào khoảng năm 2010