Tấu Rakugo: "Hanamizake" và "Toki soba"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị 2 câu chuyện là "Hanamizake" (Rượu thưởng hoa) và "Toki soba" (Tính tiền mì soba). Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua.