Tấu Rakugo: "Chikiri Iseya" (phần 1)
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị phần 1 câu chuyện "Chikiri Iseya" hay "Hiệu cầm đồ Iseya". Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua. (Chương trình đã phát sóng lần đầu vào ngày 7/2/2021).