Tấu Rakugo: "Chikiri Iseya" (phần 1)
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị phần 1 câu chuyện “Chikiri Iseya” hay “Hiệu cầm đồ Iseya”. Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua.