Tấu Rakugo: "Gonbei Tanuki"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị câu chuyện "Gonbei Tanuki" (Con chồn Gonbei). Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua.