Tấu Rakugo: "Shimekomi" và "Neko no sara"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị 2 câu chuyện: Shimekomi (Tóm cổ) và Neko no sara (Chiếc đĩa cho mèo ăn). Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua.