Tiếng Nhật cần thiết #5: Những tính từ hữu ích

01phút 01giây

Những cách diễn đạt này sẽ giúp bạn giỏi tiếng Nhật hơn! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?