2phút 00giây
COVID-19: Thông khí một cách hiệu quả
2phút 00giây


Có thể xem đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Công trình nghiên cứu mới cho thấy cách thức thông khí hiệu quả có thể giảm rủi ro lây nhiễm vi-rút corona.