2phút 00giây
COVID-19: Giảm thiểu rủi ro lây nhiễm qua tiếp xúc
2phút 00giây


Có thể xem đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Những phát hiện mới cho thấy cách thức giảm thiểu rủi ro lây nhiễm vi-rút corona qua tiếp xúc trong một văn phòng.