Dấu hiệu
The Signs

Dấu hiệu
The Signs

Chúng tôi phân tích những thay đổi xã hội do COVID-19 gây ra, tìm kiếm những dấu hiệu hướng tới triết lý đúng đắn để áp dụng trong bối cảnh "Bình thường Mới" này.