Vươn lên
RISING

Vươn lên
RISING

Vươn đến chân trời mới. Gặp gỡ những doanh nhân Nhật có tư tưởng tiến bộ đang thay đổi tư duy truyền thống trong các lĩnh vực khác nhau của họ.