Chuyên nghiệp
The Professionals

Chuyên nghiệp
The Professionals

Ý nghĩa của chuyên nghiệp. Gặp gỡ những người phi thường đang đột phá và tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực chuyên môn của họ.