Tiếng Nhật trong công việc
Easy Japanese for Work

Tiếng Nhật trong công việc
Easy Japanese for Work

Nâng cao năng lực tiếng Nhật của bạn! Học các mẫu câu thực tế và hiệu quả tại nơi làm việc, hiểu văn hoá kinh doanh và cải thiện trình độ kanji của bạn.