Trò chuyện trực tiếp
Direct Talk

Trò chuyện trực tiếp
Direct Talk

Trò chuyện trực tiếp là một chương trình phỏng vấn chuyên sâu trong đó những người có ảnh hưởng, nghệ sĩ và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ chia sẻ những hiểu biết, thông tin và phân tích của mình.