Về website này

  • Trên nguyên tắc, tin tức được cập nhật 1 lần một ngày.
  • Nội dung có thể thay đổi mà không báo trước.
  • Các bạn nên dùng những phiên bản mới nhất của Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Safari để xem trang web này.
  • Có thể cần đến Adobe Flash Player để truy cập nội dung trực tuyến của chúng tôi.
  • Khi sử dụng dịch vụ podcasting, cần sử dụng phần mềm cho podcasting (iTunes ...).
  • Cần Adobe Reader để xem một số nội dung trên trang web này.