พระสงฆ์ผู้สวมส้นสูง
A Monk Who Wears Heels

โคโด นิชิมูระ เป็นพระสงฆ์และนักเคลื่อนไหว LGBTQ+ ท่านกำลังทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้จากหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาในการเอาชนะความทุกข์