วัดในเกียวโตรับสมัครพนักงานที่เกษียณแล้วมาช่วยแก้วิกฤติของวัดต่าง ๆ
ที่ญี่ปุ่นนั้น จำนวนวัดในพุทธศาสนาที่ไม่มีพระภิกษุจำวัดอยู่กำลังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตท้องถิ่นที่มีปัญหาเรื่องประชากรลดลง เกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเป็นที่ตั้งของวัดเอกมากมายของนิกายต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา วัดเหล่านี้กำกับดูแลวัดในท้องถิ่นจำนวนมากทั่วญี่ปุ่น วัดเมียวชินจิเป็นหนึ่งในตัวอย่างของวัดดังกล่าว วัดนี้ได้เริ่มความพยายามที่ไม่เหมือนใครในการรับสมัครพระจากบรรดาพนักงานบริษัทที่เกษียณแล้ว
การสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นพระ