คุณโองาวะ ชินโงะ ผู้อำนวยการองค์กรนอกภาครัฐที่สนับสนุนการนำทหารเด็กกลับคืนสู่สังคม
คุณโองาวะ ชินโงะทำงานด้านการสนับสนุนให้อดีตทหารเด็กในยูกันดากลับคืนสู่สังคม ซึ่งทหารเด็กกลุ่มนี้มีบาดแผลลึกทั้งทางร่างกายและจิตใจจากสงครามกลางเมือง เขาบอกเราเกี่ยวกับว่าที่ผ่านมาเขาได้ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างไรผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาและฝึกอาชีพ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)
คุณโองาวะ ชินโงะ ผู้อำนวยการองค์กรนอกภาครัฐที่สนับสนุนการนำทหารเด็กกลับคืนสู่สังคม