คุณแสงเดือน ชัยเลิศ นักกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ช้างในภาคเหนือของไทย
คุณแสงเดือน ชัยเลิศคือผู้ก่อตั้ง Elephant Nature Park ในจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักพิงให้แก่ช้างในเอเชีย เธอบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความมุ่งมั่งว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ที่อุทิศตนเพื่อช้าง (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563)
คุณแสงเดือน ชัยเลิศ นักกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ช้างในภาคเหนือของไทย