ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม
เดือนตุลาคม 2415 ญี่ปุ่นได้เริ่มการเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างสถานีชินบาชิ ในกรุงโตเกียวไปยังสถานีโยโกฮามา ในจังหวัดคานางาวะ ตลอด 150 ปีที่ผ่านมารถไฟญี่ปุ่นต้องผ่านวิกฤตมากมายรวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็รอดพ้นและพัฒนาจนกลายเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเป็นที่จับตามองของทั่วโลก ญี่ปุ่นทำได้อย่างไร และไทยควรเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นรวมถึงอุปสรรคในการพัฒนารถไฟไทย คุณชัยรัตน์ ถมยาได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและญี่ปุ่นเพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ ติดตามได้ในรายการดนตรีพาเที่ยว 23 ตุลาคม อย่าพลาด
150 ปีรถไฟญี่ปุ่น
คุณชัยรัตน์ ถมยาสัมภาษณ์ อ.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพล รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงอุปสรรคการพัฒนาและอนาคตการรถไฟไทย
คุณชัยรัตน์ ถมยา สัมภาษณ์ อ.คาโต ฮิโรโนริ คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียวถึงการพัฒนารถไฟญี่ปุ่นและบทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน