ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "ความรักและการแต่งงาน" เมื่อยุคสมัยและสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ค่านิยมเรื่องการเลือกคู่ครองและการแต่งงานในสังคมญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า