ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เราจึงขอส่งมอบความสุขและคำอวยพรจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยบรรดาผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย