ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่องคำในภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร คุณมาลินจะเล่าให้เราฟังถึงที่มาของชื่ออาหารญี่ปุ่นที่น่าสนใจ รวมถึงสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วย คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า