ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอรากูโงะหรือศิลปะการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยคุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์เป็นผู้แสดง รากูโงะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องติดตาม คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเพลงเพราะ ๆ ที่เรานำมาฝากเช่นเคย
คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์