ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ขอเชิญรับฟังรากุโงะหรือศิลปะการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยคุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์เป็นผู้แสดง คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย