การพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็นเอชเค

ข้อมูลส่วนบุคคล

บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่น (ต่อไปใช้คำว่า “เอ็นเอชเค”) คือองค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบริการ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชม โดยคำนึงอยู่เสมอว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังและเหมาะสมด้วยความเคารพในเกียรติของบุคคล การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวังและด้วยความเหมาะสมจึงเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเอ็นเอชเค ความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกส่งเสริมให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก้าวรุดหน้าไปสู่ภาวะแวดล้อมที่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาล ไปมาถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเพื่อประกอบภารกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะให้บรรลุผลสำเร็จในสังคมที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังก้าวรุดหน้าเช่นนั้น เอ็นเอชเคจึงได้กำหนดนโยบายพื้นฐานดังต่อไปนี้ และขอแถลง ณ ที่นี้ว่าจะปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวเพื่อพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล (Compliance)

  เอ็นเอชเคจะปฏิบัติตาม “บทบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล” (กฎหมายฉบับที่ 57 ปีพ.ศ.2546) รวมทั้งกฎข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามกฎระเบียบภายในองค์กรของเอ็นเอชเค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เอ็นเอชเคจัดการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรผู้มีหน้าที่จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาใช้สำหรับบริการของเอ็นเอชเค

 2. การบังคับใช้มาตรการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล

  เอ็นเอชเคจะดำเนินมาตรการเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และดำเนิน ขั้นตอนการบริหารข้อมูลอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิอื่นๆ อันเนื่องมาจากการลักขโมย, การปลอมแปลง, การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุอื่นๆ กรณีการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในจุดประสงค์เพื่อการสื่อข่าวเช่นที่ระบุไว้ใน มาตรา 50 (ข้อยกเว้นในการประยุกต์ใช้) ย่อหน้า 1 ของ “บทบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล” เอ็นเอชเคจะกำหนด “กฎระเบียบการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาใช้เพื่อการกระจายเสียงและแพร่ภาพ,งานเขียนและ การค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการ” ไว้ต่างหากและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนั้น ส่วนกรณีที่ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลในจุดประสงค์อื่น จะปฏิบัติตาม ”กฎระเบียบการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็นเอชเค”

 3. ปรับปรุงระบบพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลให้เคร่งครัดขึ้น

  ดำเนินการโดยแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบทั้งหมด, ผู้บริหารจัดการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล ในจุดประสงค์เพื่อให้การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง

 4. การสนองตอบคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อได้รับคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และคำขอจากผู้ชมและผู้ฟังให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน สถานีกระจายเสียงและแพร่ภาพของเอ็นเอชเคทั่วประเทศจะรับฟังและสนองตอบอย่างเหมาะสมโดยเร็ว