2น. 00ว.
โควิด-19: การถ่ายเทอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
2น. 00ว.


รับชมได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าการทำให้อากาศหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา