19น. 22ว.
ฉบับอุทกภัย 3: กำเนิดชุมชนโบไซ
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
19น. 22ว.

ออกอากาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เราเดินทางกับผู้เชี่ยวชาญไปที่พาราณสี ประเทศอินเดีย ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมือง เมืองนี้เริ่มสร้างชุมชนโบไซด้วยการสนับสนุนจากญี่ปุ่น