ฉบับอุทกภัย 3: กำเนิดชุมชนโบไซ

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

19น. 22ว.
ออกอากาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เราเดินทางกับผู้เชี่ยวชาญไปที่พาราณสี ประเทศอินเดีย ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมือง เมืองนี้เริ่มสร้างชุมชนโบไซด้วยการสนับสนุนจากญี่ปุ่น

เค้าโครงรายการ