พระสงฆ์ผู้สวมส้นสูง A Monk Who Wears Heels

49น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 5 มีนาคม 2568

โคโด นิชิมูระ เป็นพระสงฆ์ ช่างแต่งหน้า และนักเคลื่อนไหว LGBTQ+ มองเผิน ๆ อัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้านนี้ไม่เข้ากันกันอย่างสิ้นเชิง แต่สิ่งที่เรียงร้อยทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันคือ ความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นมากที่สุด กฎหมายปัจจุบันในญี่ปุ่นยังไม่ตอบสนองต่อประเด็น LGBTQ+ ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่การแต่งงานของคนเพศเดียวกันไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ขณะที่ความตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่พัฒนามากนักทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้ พระโคโด นิชิมูระได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองที่ได้จากหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาในการเอาชนะความทุกข์ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ โดยตลอด 6 เดือนของการติดตามบันทึกเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิด เราได้เห็นถึงความห่วงกังวลของท่านที่มีต่อผู้คนที่กำลังต่อสู้กับอัตลักษณ์ของตัวเอง และถ่ายทอดข้อความเพิ่มพลังให้คนเหล่านั้นซื่อสัตย์กับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

เค้าโครงรายการ