#8: คำเลียนเสียงและท่าทาง

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

แนะนำตัวอย่างคำเลียนเสียงและท่าทาง ภาษาญี่ปุ่นมีคำลักษณะนี้อยู่มากมาย

เค้าโครงรายการ