28น. 00ว.
เอไอ - มอบความเสมอภาคทางการศึกษา: ผู้สร้างอีเลิร์นนิง - ยูโนกาวะ ทากาฮิโกะ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
รับชมได้ถึง 30 กรกฎาคม 2565

ในเดือนมีนาคม 2020 เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19 โรงเรียนทั่วญี่ปุ่นได้หยุดการเรียนการสอน ซึ่งนั่นได้สร้างความตื่นกลัวในวงกว้างว่าเด็ก ๆ อาจล้าหลังด้านการเรียน ตอนนั้นเอง ยูโนกาวะ ทากาฮิโกะ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่แสนพิเศษที่ใช้เอไอประเมินข้อผิดพลาดของนักเรียนและจัดสรรบทเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน ได้ก้าวเข้ามาช่วยเหลือ หลังได้ให้บริการแก่โรงเรียนเกือบ 370 แห่งระหว่างช่วงที่มีการระบาด ยูโนกาวะก็มุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการเรียนรู้ในราคาที่ซื้อหาได้และที่ให้ความเสมอภาคแก่นักเรียน ไม่เพียงแค่ในญี่ปุ่น แต่รวมทั้งนักเรียนในต่างประเทศด้วย