นวัตกรรมไม้ไผ่: สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น และยั่งยืน

Core Kyoto

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ไม้ไผ่ถูกนำมาใช้ในสถาปัตยกรรมและเครื่องมือต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาช้านาน แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ไผ่ของเกียวโตอยู่ในช่วงที่ตกต่ำลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการขาดแคลนช่างฝีมือไม้ไผ่ มารับชมช่างฝีมือซึ่งใช้วิธีการแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับแฟชั่น ช่างทำรั้วที่ผลักดันการใช้ไม้ไผ่ผ่านเทคโนโลยีรหัส QR และงานศิลปะ และช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ผู้คิดค้นพัฒนาไม้ไผ่ทนไฟและบ่มเพาะผู้มีความสามารถใหม่ๆ เพื่อเข้ามาขยายตลาดของเขา มาค้นพบวิธีที่คนรุ่นใหม่ทำงานเพื่อฟื้นฟูความสนใจในไม้ไผ่โดยการผสมผสานความรู้สึกที่ทันสมัยลงไป

เค้าโครงรายการ