WHAT'S YOUR CONNECTION?

WHAT'S YOUR CONNECTION?

รายการนี้จะแนะนำความเชื่อมโยงระหว่างญี่ปุ่นกับผู้คนและสถานที่ทั่วโลก ผู้ดำเนินรายการจากประเทศต่าง ๆ จะรายงานเป็นภาษาของตน เพื่อให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น