สีสันหลากวัฒนธรรม
Culture Crossroads

สีสันหลากวัฒนธรรม
Culture Crossroads

สีสันหลากวัฒนธรรมประกอบด้วยรายการตามปกติมากมายที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สังคมเชิงพหุวัฒนธรรม รายการเหล่านี้ตอบคำถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากมุมมองของชาวต่างชาติ จับตามองโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ