WHAT'S YOUR CONNECTION?

WHAT'S YOUR CONNECTION?

รายการ WHAT'S YOUR CONNECTION? จะทำให้ผู้ฟังในต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกับญี่ปุ่น เพื่อให้มีความเข้าใจญี่ปุ่นมากขึ้น บรรดาผู้ฟังส่งจดหมายและคำถามมายังภาควิทยุของ NHK WORLD-JAPAN โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นและเรื่องราวที่พวกเขาต้องการทราบข้อมูลมากขึ้น เราจะแนะนำความคิดเห็นและคำถามเหล่านี้ให้แก่ผู้ฟังคนอื่น ๆ พร้อมกับหาคำตอบมาให้