สีสันหลากวัฒนธรรม

สีสันหลากวัฒนธรรม

รายการนี้จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่จะมุ้งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการแบ่งปันข้อมูลเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ