04น. 52ว.

รู้คำรู้ข่าว "อยากทำให้นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนพอ ๆ กับช่วงก่อนไวรัสระบาด"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 10 ตุลาคม 2565 รับชมได้ถึง 4 กันยายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

หัวข้อข่าววันนี้คือ "อยากทำให้นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนพอ ๆ กับช่วงก่อนไวรัสระบาด" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)gaikokujin ryuugakusee」ซึ่งแปลว่า นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ และ「割合(わりあい)wariai」ซึ่งแปลว่า อัตราร้อยละ สัดส่วน

photo

[บทรายการ]

「外国人留学生をウイルスが広がる前ぐらいの数にしたい」
"อยากทำให้นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนพอ ๆ กับช่วงก่อนไวรัสระบาด"

สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ

ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...

「外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)をウイルスが広(ひろ)がる前(まえ)ぐらいの数(かず)にしたい」
หัวข้อข่าวคือ "อยากทำให้นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนพอ ๆ กับช่วงก่อนไวรัสระบาด" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม

ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ

外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)
นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ 留学(りゅうがく)คือการไปศึกษาที่ต่างประเทศ

割合(わりあい)
อัตราร้อยละ, สัดส่วน

体験(たいけん)
ประสบการณ์

เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ

「日本(にっぽん)にいる外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)は、2019年(ねん)は31万人以上(まんにんいじょう)いました。しかし新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がったため、2年(ねん)の間(あいだ)に20%少(すく)なくなりました。
日本(にっぽん)で就職(しゅうしょく)する人(ひと)の割合(わりあい)も少(すく)なくなりました。文部科学省(もんぶかがくしょう)は、2027年(ねん)には外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)をウイルスが広(ひろ)がる前(まえ)の31万人以上(まんにんいじょう)にしたいと考(かんが)えています。
日本語(にほんご)の教育(きょういく)や、会社(かいしゃ)に入(はい)る前(まえ)に体験(たいけん)するインターンシップなどを準備(じゅんび)して、留学生(りゅうがくせい)が就職(しゅうしょく)したり会社(かいしゃ)を作(つく)ったりしやすいように手伝(てつだ)うことを考(かんが)えています。」
เนื้อข่าวบอกว่า จำนวนนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 20 ในช่วง 2 ปี อันเนื่องมาจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการอยากให้นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติกลับมามีจำนวนพอ ๆ กับก่อนหน้านี้ให้ได้ภายใน 5 ปี ดังนั้น จึงจัดทำแผนส่งเสริมการเดินทางมาศึกษาหรือมาทำงานในญี่ปุ่น

ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...

日本(にっぽん)で就職(しゅうしょく)する人(ひと)の割合(わりあい)も少(すく)なくなりました。
ประโยคนี้บอกว่า "สัดส่วนของคนที่ทำงานในญี่ปุ่นลดลง"

คุณผู้ฟังคะ 割合(わりあい)หมายถึงอัตราส่วนเมื่อเทียบกับปริมาณทั้งหมด

ในญี่ปุ่น คำว่า パーセント หรือเปอร์เซ็นต์นั้น ก็ใช้กันนะคะ แต่ขณะเดียวกัน ก็นิยมใช้คำว่า 割合(わりあい)หรือ 割(わり)ด้วยค่ะ

1割(わり)คือ 1 ใน 10 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้า 3割(わり)ก็หมายถึง 30 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ร้านค้าติดป้าย 5割引(わりびき)ก็หมายความว่า ลด 50 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็ม

10割(わり)คือ 100 เปอร์เซ็นต์ 十割(じゅうわり)ソバ หมายถึงเส้นโซบะที่ทำด้วยแป้งจากเมล็ดโซบะล้วน ๆ

เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะ

日本語(にほんご)の教育(きょういく)や、会社(かいしゃ)に入(はい)る前(まえ)に体験(たいけん)するインターンシップなどを準備(じゅんび)して、留学生(りゅうがくせい)が就職(しゅうしょく)したり会社(かいしゃ)を作(つく)ったりしやすいように手伝(てつだ)うことを考(かんが)えています。
ประโยคนี้บอกว่า "กำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติทำงานหรือก่อตั้งบริษัทได้ง่าย ด้วยการจัดเตรียมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น ระบบฝึกงานที่เป็นการให้ลองเข้าทำงานจริง ๆ ในบริษัท และอื่น ๆ"

体験(たいけん)หมายถึงประสบการณ์ทำหรือเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริง ๆ ด้วยตัวเอง มีคำที่ใกล้เคียงคำนี้ค่ะ คือคำว่า 経験(けいけん)

คำว่า 経験(けいけん)นั้นใช้กันในความหมายที่กว้างกว่า 体験(たいけん)โดยรวมไปถึงความรู้หรือทักษะที่ได้มา อันเป็นผลมาจากการกระทำหรือเจอสิ่งนั้นจริง ๆ

นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ