04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว "โรงเรียนมัธยมปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวจำนวนมาก ยกเลิกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 25 เมษายน 2565 รับชมได้ถึง 10 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "โรงเรียนมัธยมปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวจำนวนมาก ยกเลิกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน" ซึ่งเป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「厳しい(きびしい)kibishii」 ซึ่งแปลว่า เข้มงวด และ 「生徒(せいと)seeto」 ซึ่งแปลว่า นักเรียน เป็นต้น

photo

[บทรายการ]

「厳(きび)しすぎる学校(がっこう)の規則 (きそく) 多(おお)くの都立高校(とりつこうこう)が4月(がつ)からやめる」
"โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวจำนวนมาก ยกเลิกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「厳(きび)しすぎる学校(がっこう)の規則(きそく)
 多(おお)くの都立高校(とりつこうこう)が4月(がつ)からやめる」
หัวข้อข่าวบอกว่า "โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวจำนวนมาก ยกเลิกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
厳(きび)しい
เข้มงวด, รุนแรง
 
生徒(せいと)
นักเรียน คำนี้มักใช้กับนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「厳(きび)しすぎる学校(がっこう)の規則(きそく)が問題(もんだい)になっています。
東京都(とうきょうと)の教育委員会(きょういくいいんかい)は去年(きょねん)4月(がつ)、都立高校(とりつこうこう)などに6つの規則(きそく)がある場合(ばあい)は、生徒(せいと)や親(おや)などと一緒(いっしょ)に必要(ひつよう)かどうか考(かんが)えるように言(い)いました。
例(たと)えば、下着(したぎ)の色(いろ)の規則(きそく)や髪(かみ)を黒(くろ)くする規則(きそく)などです。
その結果(けっか)、全部(ぜんぶ)の学校(がっこう)が今年(ことし)4月(がつ)から、5つの規則(きそく)をやめると決(き)めました。
髪(かみ)の色(いろ)や毛(け)がまっすぐではないことを証明(しょうめい)する書類(しょるい)を出(だ)す規則(きそく)は、続(つづ)ける学校(がっこう)があります。
東京都(とうきょうと)の教育委員会(きょういくいいんかい)は「生徒(せいと)たちが自分(じぶん)たちの学校(がっこう)の規則(きそく)について考(かんが)えることは、社会(しゃかい)に参加(さんか)する気持(きも)ちを育(そだ)てる教育(きょういく)になります」と話(はな)しています。」
เนื้อข่าวบอกว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่กฎข้อบังคับที่เกินเลยไปของโรงเรียนกำลังเป็นปัญหา คณะกรรมการการศึกษากรุงโตเกียวซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวได้เรียกร้องให้โรงเรียนทบทวนแก้ไข และผลออกมาว่า มีการแก้ไข
 
ในบรรดากฎข้อบังคับเหล่านี้ มีกฎข้อบังคับที่ตั้งขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็คงอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีการทบทวนแก้ไข ดังนั้น ในช่วงหลัง ๆ มานี้ จึงเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นภายในประเทศที่มีนักเรียนมัธยมปลายเป็นแกนนำ เรียกร้องให้ทบทวนแก้ไขกฎข้อบังคับของโรงเรียน
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
厳(きび)しすぎる学校(がっこう)の規則(きそく)が問題(もんだい)になっています。
ประโยคนี้บอกว่า "กฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนกำลังเป็นปัญหา"
 
เรามาดูคำว่า  厳(きび)しすぎる  กันค่ะ  過(す)ぎる  นั้น ความหมายหนึ่งคือมากไป, เกินเลยไป
 
厳(きび)しすぎる  ในเนื้อข่าวนั้นหมายความว่า เข้มงวดเกินปกติจนรู้สึกว่าเป็นปัญหา
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
髪(かみ)の色(いろ)や毛(け)がまっすぐではないことを証明(しょうめい)する書類(しょるい)を出(だ)す規則(きそく)は、続(つづ)ける学校(がっこう)があります。
ประโยคนี้บอกว่า "มีโรงเรียนที่ยังคงกฎข้อบังคับที่ให้ยื่นเอกสารแสดงสีผมและการที่เส้นผมไม่เหยียดตรง เอาไว้ต่อไป"
 
เส้นผมที่ไม่เหยียดตรงนั้นหมายถึงผมหยักศกตามธรรมชาติ มีโรงเรียนที่กำหนดให้นักเรียนที่มีผมหยักศกหรือผมไม่ดำมาแต่กำเนิด ยื่นเอกสารต่อทางโรงเรียนเพื่อแสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำขึ้น
 
ไปดูประโยคต่อไปกันค่ะ
 
生徒(せいと)たちが自分(じぶん)たちの学校(がっこう)の規則(きそく)について考(かんが)えることは、社会(しゃかい)に参加(さんか)する気持(きも)ちを育(そだ)てる教育(きょういく)になります。
ประโยคนี้บอกว่า "การที่นักเรียนใคร่ครวญถึงกฎข้อบังคับของโรงเรียนตัวเองนั้น เป็นการศึกษาที่บ่มเพาะความตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม"
 
生徒(せいと)หมายถึงนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย และ  児童(じどう)หมายถึงนักเรียนประถม ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น ใช้ว่า  学生(がくせい)
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ