14น. 43ว.

แม่พระและพระกุมาร (แม่พระกับสายประคำ)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 12 เมษายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ฟุมิเอะแผ่นนี้คือแผ่นทองเหลืองที่ทำขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเปิดเผยตัวผู้นับถือศาสนาคริสต์ แผ่นทองเหลืองนี้ถูกเก็บไว้อย่างแน่นหนาในที่ทำการของรัฐบาลโชกุนเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นทองเหลืองนี้กลายเป็นวัตถุบูชา ฟุมิเอะที่แปลตรงตัวได้ว่า "ภาพสำหรับเหยียบ" นี้มีการนำมาใช้งานจริงอย่างไร เรื่องราวของแผ่นทองเหลืองนี้บอกเล่าสภาพสังคม วิถีชีวิตของผู้คน และความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสังคม ณ เวลานั้น

photo
แม่พระและพระกุมาร (แม่พระกับสายประคำ)

เค้าโครงรายการ