ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงรักษานโยบายผ่อนปรนทางการเงินอย่างมากต่อไป

บรรดาผู้กำหนดนโนบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เห็นพ้องที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นติดลบต่อไป การตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นเวลา 2 วันในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน

นอกจากนั้นผู้กำหนดนโยบายยังตัดสินใจที่จะยังคงซื้อสินทรัพย์เพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้อยู่ที่ราวร้อยละ 0

ยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นสวนทางกับบรรดาธนาคารกลางของประเทศที่สำคัญอื่น ๆ ทั่วโลกซึ่งกระชับนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

การตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้อาจเร่งให้ค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์ลดลงไปอีก