เปิดการประชุมประจำปีของ WHO ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องสนธิสัญญาโรคระบาด

ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำลังหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก ในสมัชชาประจำปีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การประชุมเริ่มต้นขึ้นที่นครเจนีวาเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิก 194 ประเทศเข้าร่วม

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งในวาระการประชุมคือการแก้ไขกฎอนามัยระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานที่กำหนดพันธกรณีของประเทศต่าง ๆ ในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่อาจข้ามพรมแดน

นอกจากนั้น จุดเน้นของการประชุมอยู่ที่ประเด็นที่ว่า การประชุมครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การรับรองสนธิสัญญาเกี่ยวกับโรคระบาดที่มุ่งเสริมสร้างความพร้อมระดับโลก สำหรับการระบาดใหญ่ในอนาคตได้หรือไม่

แนวคิดเรื่องสนธิสัญญาเกี่ยวกับโรคระบาดเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกแยกของประเทศต่าง ๆ ที่รับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ร่างสนธิสัญญาที่เสนอนี้ประกอบด้วยมาตรการเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา

ผู้เจรจาพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสนธิสัญญาเรื่องโรคระบาดก่อนการประชุม WHO ครั้งนี้ แต่พวกเขาล้มเหลวเนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังคงไม่ลงรอยในเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนและประเด็นอื่น ๆ หลังจากการเจรจาสองปี