รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้พ่อแม่มีสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมกันหลังหย่าร้าง

รัฐสภาญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อปูทางให้พ่อแม่ที่หย่าร้างกันสามารถปกครองบุตรร่วมกันได้ โดยระบบปัจจุบันอนุญาตให้คนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ปกครองบุตรได้

ร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายอื่น ๆ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม โดยได้รับเสียงสนับสนุนทั้งจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล พรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน และพรรคอื่น ๆ

ภายใต้กฎหมายนี้ พ่อแม่จะต้องตกลงกันว่าจะขอสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมกันหรือให้คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์นี้แต่เพียงผู้เดียวหลังจากหย่าร้าง หากตกลงกันไม่ได้ ศาลครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสิน

หากศาลทราบว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือการทารุณกรรมเด็ก ก็จะตัดสินมอบสิทธิ์การปกครองให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงผู้เดียว

มาตราเสริมในร่างกฎหมายนี้เรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยืนยันว่า การตัดสินใจขอสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมกันนั้นมาจากความตั้งใจที่แท้จริงของพ่อแม่ที่หย่าร้างกัน

รัฐบาลวางแผนจัดการประชุมประสานงานของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษารายละเอียดของระบบใหม่นี้ การแก้ไขกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2569