กฎหมายสร้างระบบอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลความมั่นคงของญี่ปุ่นประกาศใช้แล้ว

รัฐสภาของญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ถือว่า มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการประกาศใช้แล้วในการประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม

ระบบดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ หากมีการรั่วไหล

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเป็นข้อมูลลับ โดยจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล โดยรวมถึงพนักงานของบริษัทเอกชนด้วย

กฎหมายใหม่นี้กำหนดให้รัฐบาลรายงานต่อรัฐสภาทุกปีว่า จะใช้ระบบดังกล่าวในการตรวจสอบการได้รับอนุญาตด้านความมั่นคงอย่างไร และควรครอบคลุมถึงการกำหนดและการลบข้อมูลลับด้วย