ญี่ปุ่นจะใช้ข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยีสำคัญ ๆ ไปต่างประเทศ

ทางการญี่ปุ่นมีแผนใช้กฎข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยีต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ของประเทศ ไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหาร

คาดว่า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม จะกำหนดให้บริษัทเอกชนมีหน้าที่ต้องรายงานให้กระทรวงทราบเป็นการล่วงหน้า เมื่อทางบริษัทมีแผนถ่ายโอนเทคโนโลยีต่าง ๆ จากผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น สารกึ่งตัวนำ อากาศยานและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ออกนอกประเทศ

ปัจจุบัน กระทรวงกำหนดให้บริษัทเอกชนต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ในกรณีที่เป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์และอาวุธเคมี ไปต่างประเทศ

ทั้งยังกำหนดให้บริษัทต้องได้รับการอนุญาตเช่นที่ว่านี้ในกรณีที่เป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจมีการนำไปประยุกต์ใช้ทางการทหาร ไปต่างประเทศ แต่การรายงานเป็นการล่วงหน้านั้นไม่ได้เป็นพันธะผูกมัด

กระทรวงมีแผนหารือกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า เทคโนโลยีใดที่ควรอยู่ในกรอบของกฎข้อบังคับใหม่นี้