รัฐบาลญี่ปุ่นจัดทำแผนโครงการฝึกงานใหม่สำหรับชาวต่างชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนที่จะยกเลิกระบบปัจจุบันสำหรับผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพชาวต่างชาติ และจะใช้โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติใหม่แทนที่

รัฐบาลมีแผนที่จะส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การประชุมสภาที่มีอยู่ในขณะนี้

การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยแผนนี้จัดทำขึ้นจากรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญ

โดยหลักการแล้ว โครงการใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ฝึกงานชาวต่างชาติได้รับความรู้และทักษะในระดับหนึ่งภายใน 3 ปี

โครงการนี้จะนำไปใช้กับภาคส่วนเดียวกันที่ครอบคลุมโครงการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาต่าง ๆ เช่น การพยาบาลดูแล การก่อสร้าง และการเกษตร

แผนดังกล่าวระบุว่า จะมีการหารือกันว่าจะขยายสาขาที่ได้รับอนุมัติไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือไม่ เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอ

แผนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างในสาขาเดียวกันได้ โดยพวกเขาไม่สามารถทำได้ตามหลักการภายใต้โครงการปัจจุบัน นอกจากนี้แต่ละอุตสาหกรรมจะกำหนดระยะเวลาระหว่าง 1-2 ปีเพื่อให้ผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพอยู่กับนายจ้างที่ทำงานด้วยครั้งแรก

รัฐบาลคาดว่า อาจจะให้สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรแก่ผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพมากขึ้น แต่จะพิจารณาเพิกถอนสถานะนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระภาษีหรือเงินสมทบประกันสังคม