ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ NHK ၏ မူဝါဒ
NHK ဟု ခေါ်တွင်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကြည့်ရှုသူများထံမှ ကောက်ခံရရှိထားသော အသံလွှင့်လိုင်စင်ကြေးများဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော အများပိုင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။
NHK သည် သောတရှင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအရေးပါပုံကို လေးနက်စွာ အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင် NHK သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားရမည်ဆိုသောမူဝါဒအခြေခံဖြင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သတိကြီးစွာဖြင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် အလေးထားပါသည်။ သောတရှင်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းရမည်မှာ NHK ၏ အရေးကြီးသော တာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲမှု ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး များပြားလှသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တစ်မဟုတ်ခြင်း ဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သေချာမှန်ကန်စွာ ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက ဤသို့သော အဆင့်မြင့်သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် အများပိုင်အသံလွှင့်လုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့ပါသဖြင့် NHK သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အောက်ပါအတိုင်း အခြေခံမူဝါဒများကို ချမှတ်ထားပါသည်။

 

(၁) ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လေးစားလိုက်နာခြင်း
NHK သည် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (ပုဒ်မ ၅၇ /၂ဝဝ၃) နှင့် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခြားသော ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာမည့်အပြင် NHK ၏ ဌာနတွင်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် NHK သည် NHK ၏ လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲသည့် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေသူများအား လိုအပ်သောပညာပေးလေ့ကျင့်မှုများကို ပို့ချသွားမည်ဖြစ်သည်။

(၂) ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သောစီမံချက်များ
NHK သည် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် စီမံချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ခိုးယူပြင်ဆင်ခံရခြင်း၊ ပေါက်ကြားခြင်းများကို ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်များကိုလည်းကောင်း ချမှတ်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ် သက်၍၊ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာအက်ဥပဒေပုဒ်မ (၅ဝ/၁) ပါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည့်အချိန်တွင် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုယ်တွယ်ဆောင်ရွက်ရာ၌ NHK သည် အထက်ပါ ဥပဒေသာမက ''ရုပ်သံလွှင့်ခြင်း၊ စာအဖြစ် ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သုတေသနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းရေးစည်းမျဉ်းများ '' ကို သီးခြားချမှတ်ထားပါသည်။ ထိုမှအပ၊အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ''NHK ၏ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းရေးစည်းမျဉ်းများ'' နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

(၃) ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းရေးစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
NHK သည် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းရေးကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ကြီးကြပ်သူ အရာရှိတစ်ဦး၊ စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် တာဝန်ခံများကို ခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်။

(၄) ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကိုင်တွယ်ပုံဆိုင်ရာ တိုင်တန်းချက်များအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း
ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်များနှင့် သောတရှင်ကိုယ်တိုင်မှ မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ NHK အသံလွှင့်ဌာနများက မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။